×

Positienota

De voorwaarden voor staatssteun

Corona Coalitie

9 juli 2020

Na de economische crisis die door het coronavirus Covid-19
Coronavirus
covid-19
coronavirus
is veroorzaakt, wordt de staat opgeroepen om bedrijven te helpen die failliet dreigen te gaan. Het risico bestaat dat er in hoogdringendheid onvoorwaardelijk staatssteun wordt verleend, waarbij verliezen worden gesocialiseerd en winsten worden geprivatiseerd ten koste van het algemeen belang en de belastingbetalers. Het tegenovergestelde is echter nodig op dit moment. Integendeel, de steun die op korte termijn wordt verleend, moet worden gebruikt om de economische transformatie op langere termijn te stimuleren, ten gunste van een duurzamer, eerlijker en veerkrachtiger economisch systeem. Veel sectoren in crisis staan centraal in de Green Deal Green Deal
Pacte vert européen
die de Europese Unie in december 2019 heeft aangenomen. Om die reden moet staatssteun de ecologische en sociale overgang bevorderen in plaats van deze te belemmeren, in overeenstemming met de agenda van de Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Om deze doelstelling te behalen:

  • De staat moet alleen die sectoren en ondernemingen redden die zich ertoe verbinden nauwkeurige economische, sociale, ecologische en fiscale voorschriften in acht te nemen.
  • In het specifieke geval van steun aan grote ondernemingen in strategische sectoren moet de staat voorrang geven aan aandelenparticipaties in het kapitaal van gesteunde ondernemingen om hun transformatie te kunnen begeleiden en van hun herstel te kunnen profiteren.

Voor staatssteun moeten de volgende criteria gelden:

  • In economische termen: verbod voor grote ondernemingen om tijdens de periode van de staatssteun dividend uit te keren, eigen aandelen in te kopen en hun kapitaal te verminderen.
  • Op het sociale vlak: garantie van de voortzetting van de werkgelegenheid in België, de arbeidsvoorwaarden en de betaling van de socialezekerheidsbijdragen.
  • Op milieuvlak: uitvoering van een bindend plan om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, aangepast aan de sector en in overeenstemming met de decarbonisatie van de economie tegen 2050, en een plan om de circulaire economie te ontwikkelen met het oog op een langere levensduur, modulariteit en de mogelijkheden voor terugwinning en recyclage van de gebruikte hulpbronnen, in overeenstemming met het Klimaatverdrag van Parijs en de Europese Green Deal.
  • Op fiscaal gebied: garantie van fiscale transparantie door de verplichting om jaarlijks per land informatie te publiceren over de activiteiten van de onderneming (omzet, salarissen, bedrijfsresultaten en betaalde belastingen in elk land waar de onderneming een dochteronderneming heeft).